Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

A A A

Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenia dla osób do 16 roku życia     

W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia     

W przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalane są trzy stopnie niepełnosprawności:

• znaczny - do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
• umiarkowany - do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
• lekki - do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne wraz z podaniem przyczyny niepełnosprawności w formie kodu.

Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu) lub na stałe.

Rodzaje niepełnosprawności oznaczane są według ustalonych kodów:

KODY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

01-U upośledzenie umysłowe
02-P choroby psychiczne
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-O choroby narządu wzroku
05-R upośledzenie narządu ruchu
06-E epilepsja
07-S choroby układu oddechowego i krążenia
08-T choroby układu pokarmowego
09-M choroby układu moczowo - płciowego
10-N choroby neurologiczne
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

Jakie wskazania zawiera orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

W orzeczeniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

1) odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;
2) szkolenia, w tym specjalistycznego;
3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
4) uczestnictwa w terapii zajęciowej;
5) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
7) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
8) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);
10) wskazanie do zamieszkania w oddzielnym pokoju.

Jaka jest procedura postępowania?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana ustaleniem stopnia niepełnosprawności:

1. Pobiera wnioski w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub z zakładki FORMULARZE DO POBRANIA .

2. Uzupełnia „Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności"

3. Zgłasza się do lekarza, pod którego opieką się znajduje, celem uzupełnienia przez niego „Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydanego dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności" na druku pobranym z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

4. W ciągu 30 dni składa w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wypełnione wnioski oraz dołącza kserokopie dodatkowej dokumentacji medycznej (np. karty leczenia szpitalnego, konsultacji specjalistycznych, wyniki badań, opinie, historia choroby);

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego.

Wnioskodawca stawia się na posiedzenie składu orzekającego w wyznaczonym terminie wraz z dokumentacją medyczną wymienioną na zawiadomieniu. W trakcie tego posiedzenia zbierany jest wywiad z osobą orzekaną oraz przeprowadzane jest badanie fizykalne.

Członkowie składu orzekającego na posiedzeniu sporządzają oceny stanu zdrowia i ustalają treść orzeczenia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Niestawienie się osób na posiedzenie komisji w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Nieobecność można usprawiedliwić ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia.

Jaki jest tryb odwołania?

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego   Zespołu ds.   Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie.

Co jeszcze warto wiedzieć?

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli osoba jest trwale niezdolna do odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu składu orzekającego, co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, orzeczenie może być ustalone w trybie zaocznym bez osobistego udziału osoby zainteresowanej.

2. Określona w orzeczeniu symbolem przyczyna niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Wniosek o wydanie orzeczenia z symbolem przyczyny niepełnosprawności może złożyć także osoba, która posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS nie zawierające takiego zapisu.

4. Osoby posiadające aktualne orzeczenia celem uzyskania ponownej decyzji mogą składać dokumenty na 2 miesiące przed wygaśnięciem decyzji.

Jakie są inne orzeczenia?

Orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydane przed 1 stycznia 1998 r. o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji - znaczny stopień niepełnosprawności,
• całkowitej niezdolności do pracy - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• częściowej niezdolności do pracy - lekki stopień niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Orzeczenia Komisje Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) oraz lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wydane przed 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do:
• pierwszej grupy inwalidów - znaczny stopień niepełnosprawności,
• drugiej grupy inwalidów - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• trzeciej grupy inwalidów - lekki stopień niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli:
• przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - znaczny stopień niepełnosprawności,
• nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - lekki stopień niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.
Od decyzji KRUS przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Orzeczenia komisji MON lub MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do:
• pierwszej grupy inwalidów - znaczny stopień niepełnosprawności,
• drugiej grupy inwalidów - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• trzeciej grupy inwalidów w związku ze służba z jednoczesnym zaliczeniem do trzeciej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia - lekki stopień niepełnoprawności.
Orzeczenia o zaliczeniu do trzeciej grupy inwalidów w związku ze służbą nie są traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia wydane po 1 stycznia 1998 r.

Tylko orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są traktowane na równi z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (art. 5, 62 i 70 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z późn. zm.)

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydane od 1 stycznia 1998 r. do 16 sierpnia 1998 r. o:
• całkowitej niezdolności do pracy - znaczny stopień niepełnosprawności,
• niezdolność do samodzielnej egzystencji - znaczny stopień niepełnosprawności,
• częściowej niezdolności do pracy - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• celowość przekwalifikowania się - lekki stopień niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydane od 17 sierpnia 1998 r. o (dla celu ustalenia prawa do renty):
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji - znaczny stopień niepełnosprawności,
• całkowitej niezdolności do pracy - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• częściowej niezdolności do pracy - lekki stopień niepełnosprawności.

Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
• znaczny stopień niepełnosprawności
• umiarkowany stopień niepełnosprawności
• lekki stopień niepełnosprawności

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
• całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji
• całkowita niezdolność do pracy
• częściowa niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego

Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ)
• I grupa inwalidzka
• II grupa inwalidzka
• III grupa inwalidzka

Orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wydane przed 1 stycznia 1998 r.
• osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
• brak
• pozostałe osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy

Równoważność zapisów stopni niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzecznictwa.

Orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS

Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ)

Orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wydane przed
1 stycznia 1998 r.

znaczny stopień niepełnosprawności

całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

I grupa inwalidzka

osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

umiarkowany stopień niepełnosprawności

całkowita niezdolność do pracy

II grupa inwalidzka

brak

lekki stopień niepełnosprawności

częściowa niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego

III grupa inwalidzka

pozostałe osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy


Podstawa prawna

1. Art. 6b ust. 1 w związku z art.4a ust. 1 i art. 6b ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z dnia 1 marca 2002 roku Nr 17, poz. 162 z późń. zm.)
3. § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr139, poz.1328).

Kalendarium


Dzisiaj jest: Poniedziałek
11 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan,
Waldemar, Wojmir

Do końca roku zostało 21 dni.
Zodiak: Strzelec

Statystyki

Odsłon : 736762
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości