Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

A A A

Orzeczenia dla osb do 16 roku ycia     

W przypadku dzieci poniej 16 roku ycia ustala si tylko niepenosprawno wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziau na stopnie niepenosprawnoci.

Ustalon niepenosprawno datuje si na czas okrelony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukoczenia 16 roku ycia.

Osoby, ktre nie ukoczyy 16 roku ycia zaliczane s do osb niepenosprawnych, jeeli maj naruszon sprawno fizyczn lub psychiczn o przewidywanym okresie trwania powyej 12 miesicy, z powodu wady wrodzonej, dugotrwaej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodujc konieczno zapewnienia im cakowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb yciowych w sposb przewyszajcy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenia dla osb powyej 16 roku ycia     

W przypadku osb powyej 16 roku ycia ustalane s trzy stopnie niepenosprawnoci:

znaczny - do znacznego stopnia niepenosprawnoci zalicza si osob z naruszon sprawnoci organizmu, niezdoln do pracy albo zdoln do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagajc, w celu penienia rl spoecznych, staej lub dugotrwaej opieki i pomocy innych osb w zwizku z niezdolnoci do samodzielnej egzystencji;
umiarkowany - do umiarkowanego stopnia niepenosprawnoci zalicza si osob z naruszon sprawnoci organizmu, niezdoln do pracy albo zdoln do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagajc czasowej albo czciowej pomocy innych osb w celu penienia rl spoecznych;
lekki - do lekkiego stopnia niepenosprawnoci zalicza si osob o naruszonej sprawnoci organizmu, powodujcej w sposb istotny obnienie zdolnoci do wykonywania pracy, w porwnaniu do zdolnoci, jak wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pen sprawnoci psychiczn i fizyczn, lub majca ograniczenia w penieniu rl spoecznych dajce si kompensowa przy pomocy wyposaenia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze lub rodki techniczne wraz z podaniem przyczyny niepenosprawnoci w formie kodu.

Ustalony stopie niepenosprawnoci datuje si na czas okrelony (podany w orzeczeniu) lub na stae.

Rodzaje niepenosprawnoci oznaczane s wedug ustalonych kodw:

KODY NIEPENOSPRAWNOCI:

01-U upoledzenie umysowe
02-P choroby psychiczne
03-L zaburzenia gosu, mowy i choroby suchu
04-O choroby narzdu wzroku
05-R upoledzenie narzdu ruchu
06-E epilepsja
07-S choroby ukadu oddechowego i krenia
08-T choroby ukadu pokarmowego
09-M choroby ukadu moczowo - pciowego
10-N choroby neurologiczne
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakane i odzwierzce, zeszpecenia, choroby ukadu krwiotwrczego
12-C caociowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm (stopnie lekki, umiarkowany i znaczny)

Jakie wskazania zawiera orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci?

W orzeczeniu Powiatowego Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci, poza ustaleniem stopnia niepenosprawnoci, powinny by zawarte wskazania dotyczce w szczeglnoci:

1) odpowiedniego zatrudnienia uwzgldniajcego psychofizyczne moliwoci danej osoby;
2) szkolenia, w tym specjalistycznego;
3) zatrudnienia w zakadzie aktywnoci zawodowej;
4) uczestnictwa w terapii zajciowej;
5) koniecznoci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, uatwiajce funkcjonowanie danej osoby;
6) korzystania z systemu rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie si korzystanie z usug socjalnych, opiekuczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych wiadczonych przez sie instytucji pomocy spoecznej, organizacje pozarzdowe oraz inne placwki;
7) koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji;
8) koniecznoci staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
9) speniania przez osob niepenosprawn przesanek okrelonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pn. zm.);
10) wskazanie do zamieszkania w oddzielnym pokoju.

Jaka jest procedura postpowania?

Osoba niepenosprawna zainteresowana ustaleniem stopnia niepenosprawnoci:

1. Pobiera wnioski w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci lub z zakadki FORMULARZE DO POBRANIA .

2. Uzupenia ?Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepenosprawnoci"

3. Zgasza si do lekarza, pod ktrego opiek si znajduje, celem uzupenienia przez niego ?Zawiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydanego dla potrzeb Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci" na druku pobranym z Powiatowego Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci.

4. W cigu 30 dni skada w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci wypenione wnioski oraz docza kserokopie dodatkowej dokumentacji medycznej (np. karty leczenia szpitalnego, konsultacji specjalistycznych, wyniki bada, opinie, historia choroby);

Powiatowy Zesp do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci powiadamia wnioskodawc w formie pisemnej o wyznaczonym terminie stawienia si na posiedzenie skadu orzekajcego.

Wnioskodawca stawia si na posiedzenie skadu orzekajcego w wyznaczonym terminie wraz z dokumentacj medyczn wymienion na zawiadomieniu. W trakcie tego posiedzenia zbierany jest wywiad z osob orzekan oraz przeprowadzane jest badanie fizykalne.

Czonkowie skadu orzekajcego na posiedzeniu sporzdzaj oceny stanu zdrowia i ustalaj tre orzeczenia.

Powiatowy Zesp do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci wydaje orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci.

Niestawienie si osb na posiedzenie komisji w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Nieobecno mona usprawiedliwi wanymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia.

Jaki jest tryb odwoania?

Od orzeczenia Powiatowego Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci w wiebodzinie przysuguje odwoanie do Wojewdzkiego   Zespou ds.   Orzekania o Niepenosprawnoci w Gorzowie Wlkp. za porednictwem Powiatowego Zespou ds. Orzekania o Niepenosprawnoci w wiebodzinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za porednictwem zespou, ktry wyda orzeczenie.

Co jeszcze warto wiedzie?

1. W przypadkach szczeglnie uzasadnionych, jeeli osoba jest trwale niezdolna do odbycia podry celem udziau w posiedzeniu skadu orzekajcego, co jest potwierdzone zawiadczeniem lekarskim, orzeczenie moe by ustalone w trybie zaocznym bez osobistego udziau osoby zainteresowanej.

2. Okrelona w orzeczeniu symbolem przyczyna niepenosprawnoci stanowi podstaw do przyznania z tego tytuu ulg i uprawnie oraz dofinansowa ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych.

3. Wniosek o wydanie orzeczenia z symbolem przyczyny niepenosprawnoci moe zoy take osoba, ktra posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS nie zawierajce takiego zapisu.

4. Osoby posiadajce aktualne orzeczenia celem uzyskania ponownej decyzji mog skada dokumenty na 2 miesice przed wyganiciem decyzji.

Jakie s inne orzeczenia?

Orzeczenia lekarza orzecznika Zakadu Ubezpiecze Spoecznych (ZUS) wydane przed 1 stycznia 1998 r. o:
? cakowitej niezdolnoci do pracy i niezdolnoci do samodzielnej egzystencji - znaczny stopie niepenosprawnoci,
? cakowitej niezdolnoci do pracy - umiarkowany stopie niepenosprawnoci,
? czciowej niezdolnoci do pracy - lekki stopie niepenosprawnoci na okres wanoci orzeczenia.

Orzeczenia Komisje Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) oraz lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego (KRUS) wydane przed 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do:
? pierwszej grupy inwalidw - znaczny stopie niepenosprawnoci,
? drugiej grupy inwalidw - umiarkowany stopie niepenosprawnoci,
? trzeciej grupy inwalidw - lekki stopie niepenosprawnoci na okres wanoci orzeczenia.

Orzeczenia o staej albo dugotrwaej niezdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeeli:
? przysuguje zasiek pielgnacyjny - znaczny stopie niepenosprawnoci,
? nie przysuguje zasiek pielgnacyjny - lekki stopie niepenosprawnoci na okres wanoci orzeczenia.
Od decyzji KRUS przysuguje odwoanie do Sdu Pracy i Ubezpiecze Spoecznych.

Orzeczenia komisji MON lub MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do:
? pierwszej grupy inwalidw - znaczny stopie niepenosprawnoci,
? drugiej grupy inwalidw - umiarkowany stopie niepenosprawnoci,
? trzeciej grupy inwalidw w zwizku ze suba z jednoczesnym zaliczeniem do trzeciej grupy inwalidw z oglnego stanu zdrowia - lekki stopie niepenoprawnoci.
Orzeczenia o zaliczeniu do trzeciej grupy inwalidw w zwizku ze sub nie s traktowane na rwni z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci.

Orzeczenia wydane po 1 stycznia 1998 r.

Tylko orzeczenia lekarza orzecznika Zakadu Ubezpiecze Spoecznych s traktowane na rwni z
orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci (art. 5, 62 i 70 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z pn. zm.)

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakadu Ubezpiecze Spoecznych wydane od 1 stycznia 1998 r. do 16 sierpnia 1998 r. o:
? cakowitej niezdolnoci do pracy - znaczny stopie niepenosprawnoci,
? niezdolno do samodzielnej egzystencji - znaczny stopie niepenosprawnoci,
? czciowej niezdolnoci do pracy - umiarkowany stopie niepenosprawnoci,
? celowo przekwalifikowania si - lekki stopie niepenosprawnoci na okres wanoci orzeczenia.

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakadu Ubezpiecze Spoecznych wydane od 17 sierpnia 1998 r. o (dla celu ustalenia prawa do renty):
? cakowitej niezdolnoci do pracy i niezdolnoci do samodzielnej egzystencji - znaczny stopie niepenosprawnoci,
? cakowitej niezdolnoci do pracy - umiarkowany stopie niepenosprawnoci,
? czciowej niezdolnoci do pracy - lekki stopie niepenosprawnoci.

Od decyzji ZUS przysuguje odwoanie do Sdu Pracy i Ubezpiecze Spoecznych.

Orzeczenie Powiatowego Zespou do Spraw Orzekania o Stopniu Niepenosprawnoci
? znaczny stopie niepenosprawnoci
? umiarkowany stopie niepenosprawnoci
? lekki stopie niepenosprawnoci

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS
? cakowita niezdolno do pracy oraz samodzielnej egzystencji
? cakowita niezdolno do pracy
? czciowa niezdolno do pracy lub celowo przekwalifikowania zawodowego

Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ)
? I grupa inwalidzka
? II grupa inwalidzka
? III grupa inwalidzka

Orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego (KRUS) wydane przed 1 stycznia 1998 r.
? osoby o staej lub dugotrwaej niezdolnoci do pracy, ktrym przysuguje zasiek pielgnacyjny
? brak
? pozostae osoby o staej lub dugotrwaej niezdolnoci do pracy

Rwnowano zapisw stopni niepenosprawnoci w obecnym i byym systemie orzecznictwa.

Orzeczenie Powiatowego Zespou do Spraw Orzekania o Stopniu Niepenosprawnoci

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS

Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ)

Orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego (KRUS) wydane przed
1 stycznia 1998 r.

znaczny stopie niepenosprawnoci

cakowita niezdolno do pracy oraz samodzielnej egzystencji

I grupa inwalidzka

osoby o staej lub dugotrwaej niezdolnoci do pracy, ktrym przysuguje zasiek pielgnacyjny

umiarkowany stopie niepenosprawnoci

cakowita niezdolno do pracy

II grupa inwalidzka

brak

lekki stopie niepenosprawnoci

czciowa niezdolno do pracy lub celowo przekwalifikowania zawodowego

III grupa inwalidzka

pozostae osoby o staej lub dugotrwaej niezdolnoci do pracy


Podstawa prawna

1. Art. 6b ust. 1 w zwizku z art.4a ust. 1 i art. 6b ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z pn. zm.)
2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriw oceny niepenosprawnoci u osb w wieku do 16 roku ycia (Dz. U. z dnia 1 marca 2002 roku Nr 17, poz. 162 z p. zm.)
3. 2 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci (Dz. U. z 2003 r. Nr139, poz.1328).

Kalendarium


Dzisiaj jest: Poniedziałek
23 Kwietnia 2018
Imieniny obchodzą
Adalbert, Gerard, Gerarda, Gerhard,
Helena, Jerzy, Wojciech

Do końca roku zostało 253 dni.
Zodiak: Byk

Statystyki

Odsłon : 807757
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości